Cookies
Cookies jsou klíčové pro optimalizaci naší stránky. Pomáhají nám zaznamenávat data o používání naší stránky a ukládat další informace, které nám pomáhají poskytovat služby, jako je například srovnávací nástroj. Tyto soubory neskladují žádná identifikovatelná osobní data. Více o souborech cookies najdete na naší stránce Ochrana osobních údajů.

VOPSP Autoeden Zedník s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro provádění servisních prací na motorových

vozidlech, agregátech a jejich dílech a předběžné kalkulace nákladů a prodeje ojetých vozidel, náhradních dílů, příslušenství a literatury - Podmínky oprav motorových vozidel a prodeje ojetých vozidel, náhradních dílů, příslušenství a literatury

Předmětem těchto Všeobecných obchodních podmínek pro provádění servisních prací (dále též jen „VOPSP“) je úprava právních vztahů mezi Autoeden Zedník s r.o. IČ: 28335872, se sídlem Kotojedy 13, 76701, Kroměříž, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 62112 (dále jen „AEZ“) a objednatelem zakázky (dále jen „zákazník“) a jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené mezi společností AEZ a zákazníkem, majíce povahu obchodních podmínek ve smyslu ustanovení § 1751 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na veškeré smlouvy o dílo uskutečněné mezi společností AEZ a zákazníkem včetně veškerých v této souvislosti poskytovaných služeb. Od těchto obchodních podmínek se lze v jednotlivém případě odchýlit pouze na základě písemné dohody AEZ a zákazníka. Ústní prohlášení učiněná vůči zákazníkům ze strany zaměstnanců AEZ tuto společnost (AEZ) nezavazují.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou pro AEZ a zákazníka závazné od okamžiku, kdy vstoupí na základě jakéhokoli právního jednání do vzájemného právního vztahu.

Veškeré smlouvy o dílo uzavírané mezi AEZ a zákazníkem musí být uzavřeny písemně formou soupisu a podpisu zakázkového listu, případně dalších dokumentů doplňujících zakázkový list.

Pro účely veškerých právních vztahů mezi AEZ a zákazníkem platí následující: (i) dle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se vylučuje možnost, aby se odpověď s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, stala přijetím nabídky, (ii) dle § 1758 občanského zákoníku jakékoli případné změny smlouvy musí být učiněny v písemné formě a strany tedy nebudou vázány, pokud nebude dodržena písemná forma změny smlouvy, není-li výslovně v těchto VOPSP stanoveno jinak, (iii) dle § 564 občanského zákoníku je vyloučena možnost změny jakékoliv smlouvy jinak než v písemné formě, není-li výslovně v těchto VOPSP stanoveno jinak, (iv) ustanovení § 558 odst. 2 věta druhá občanského zákoníku se neuplatní a obchodní zvyklost tedy nemá přednost před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.

Zákazník přijímá a uznává následující VOPSP jako závazné pro všechna plnění, která mají být provedena v rámci prací na motorových vozidlech (předmět zakázky). Tyto VOPSP jsou uveřejněny na internetové adrese AEZ www.fordautoeden.cz a dále vyvěšeny a k dispozici v příjmu oprav AEZ.

I. Zakázka

1. Smlouva o dílo (dále též jen „Zakázka“) je závazná od okamžiku, kdy zákazník podepíše zakázkový
list, který odkazuje na tyto VOPSP, vyvěšené a k dispozici pro převzetí stejnopisu zákazníkem v provozovně AEZ. Zákazník si může od AEZ tyto VOPSP bezplatně vyžádat kdykoliv během trvání Zakázky.

2.  V zakázkovém listu je nutné uvést rozsah prací a případně také požadovaný termín jejich dokončení.

3. V případech, které nesnesou odkladu, lze Zakázku a rozšíření rozsahu prací sjednat i změnit i elektronickou
formou – emailem a to za podmínky, že e-mailová adresa zákazníka byla na Zakázce uvedena, přičemž písemná komunikace musí mezi AEZ a zákazníkem probíhat na e-mailových adresách, uvedených v Zakázce a z firemních e-mailových adres AEZ.

4. AEZ má právo v případě potřeby provedením Zakázky pověřit třetí osoby, přitom odpovídá za kvalitu a jakost opravy, jako by opravu provedl sám.

5. AEZ se zavazuje v rámci provádění Zakázky poskytnout potřebou součinnost zákazníkovi, zákazníkem pověřené osobě nebo zástupcům pojišťovny, při šetření a vyhodnocování pojistné události vzniklé na předmětu Zakázky. Za potřebou součinnost se považuje zejména umožnění přístupu k předmětu Zakázky, zpracování přehledu škod a rozpočtů oprav, poskytnutí konzultací týkajících se obnovení provozuschopnosti předmětu Zakázky a s tím související komunikace s pojišťovnou, vše v nezbytné míře potřebné pro provedení šetření pojistné události. Bez výslovného zmocnění není AEZ oprávněn ani povinen činit jménem zákazníka nebo vlastníka/provozovatele předmětu Zakázky jakékoliv právní úkony v souvislosti s šetřením pojistné události. Plnění povinností dle tohoto odstavce se považuje za práce na provedení Zakázky, bez ohledu na to zda jsou přímo výslovně uváděny v zakázkovém listu či nikoliv.

II. Cenové údaje na Zakázce, rozšíření Zakázky, rozpočet nákladů na opravu a údržbu

1. Cenové údaje v Zakázce jsou stanoveny jako orientační a předběžné s tím, že zákazník si je vědom, že skutečná cena je odvislá od finálního rozsahu provedené opravy, použitých dílů, materiálu nebo servisní práce.

2. Provedení prací nad rámec sjednané Zakázky vyžaduje předchozí souhlas zákazníka.

3. AEZ je oprávněn překročit sjednanou cenu bez souhlasu zákazníka v rozsahu stanoveném obecně závaznými předpisy. Nad rámec takto navýšené ceny je možné cenu překročit pouze se souhlasem zákazníka.

4. Souhlas s rozšířením Zakázky nebo souhlas se zvýšením ceny je možno učinit i způsobem uvedeným v čl. I odst. 3 těchto VOPSP.

III. Termín dokončení Zakázky

AEZ je povinen dodržet termín dokončení, který byl v Zakázce označen jako závazný. Pokud se změní nebo rozšíří rozsah prací oproti původní Zakázce, a následkem toho není možné původní termín dokončení dodržet, je AEZ povinen sdělit zákazníkovi nový termín dokončení, bez zbytečného odkladu, jakmile tuto skutečnost zjistí.

IV. Předání a převzetí Zakázky

1. Předání předmětu Zakázky a jeho převzetí zákazníkem se provádí v provozovně AEZ, není-li dohodnuto jinak.

2. Zákazník je povinen převzít předmět Zakázky od AEZ v termínu sjednaném v Zakázce, případně bez zbytečného odkladu poté, co mu bylo oznámeno dokončení/ukončení Zakázky. Pokud zákazník nepřevezme předmět Zakázky do 10 dnů od termínu sjednaného v Zakázce nebo od oznámení o dokončení/ukončení Zakázky vzniká AEZ právo účtovat zákazníkovi parkovné ve výši 200,-Kč plus DPH za každý den, kdy je zákazník v prodlení s převzetím.

3. Ocitne-li se zákazník v prodlení s převzetím předmětu Zakázky, přechází nebezpečí škody na předmětu Zakázky na zákazníka a to prvním dnem prodlení.

V. Vyúčtování Zakázky

1. Cenu prací účtuje AEZ na základě svého ceníku servisních prací, který je zveřejněn v příjmu oprav. Výsledná cena za provedenou pracovní operaci se účtuje násobkem této sazby a směrného času pro tuto operaci v souladu s dokumentací výrobce vozidla. Informaci o cenách náhradních dílů, příslušenství a literatury na požádání podají pracovníci pultového prodeje. Při požadavku na zjištění ceny většího množství položek (více než 10 ks) jsou pracovníci pultového prodeje oprávněni účtovat manipulační poplatek 100 Kč/ za každých 10 položek. V případě změny ceníku je rozhodující cena platná v den přijetí Zakázky.

2. Ceny prací, náhradních dílů a materiálu se pro každý výkon ve faktuře vykazují zvlášť.

3. Požaduje-li zákazník odvoz nebo přistavení předmětu Zakázky do jiného místa dle jeho určení, provádí se tak pouze na náklady a riziko zákazníka. Cena je účtována podle ceníku platného v den uskutečnění odvozu nebo přistavení vozidla.

4. Část ceny Zakázky v rozsahu 10% celkové ceny servisních prací uvedené na Zakázce (předběžně sjednaná cena Zakázky), je určena na administrativní, organizační a logistické zajištění a zpracování Zakázky (administrativní úkony), přičemž veškeré tyto administrativní úkony provádí AEZ nejpozději do 12 hodin od sjednání Zakázky. V případě, že zákazník před provedením Zakázky platně odstoupí od smlouvy o dílo, a to z důvodu neležícího na straně AEZ, je povinen zaplatit AEZ částku, která připadá na práce již vykonané, nejméně však částku určenou na administrativní úkony a smluvní pokutu ve výši 20% z prodejní ceny objednaných náhradních dílů a nahradit mu účelně vynaložené náklady. Za účelně vynaložené náklady se považují i náklady na splnění povinnosti dle čl. I.5 těchto VOPSP.

 

VI. Platební podmínky

1. Cena Zakázky je splatná ke dni stanovenému pro předání předmětu Zakázky zpět zákazníkovi, nestanoví-li daňový doklad vystavený AEZ pozdější den splatnosti.

2. V případě prodlení zákazníka s úhradou ceny Zakázky je AEZ oprávněn uplatnit vůči zákazníkovi nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5% dlužné částky za každý započatý den prodlení.  

3. AEZ je oprávněn požadovat na zákazníkovi složení přiměřené zálohy na cenu Zakázky; pro případ nesložení vyžádané zálohy má AEZ právo pozastavit provádění díla do doby připsání zálohy na účet AEZ nebo do jejího zaplacení v pokladně AEZ. O dobu prodlení zákazníka se zaplacením zálohy se prodlužuje sjednaný termín dokončení díla.

VII. Zadržovací právo

1. AEZ je oprávněn zadržet předmět Zakázky k zajištění své splatné pohledávky za zákazníkem. Zadržovací právo lze uplatnit vůči všem závazkům zákazníka.

2. V případě zadržení předmětu Zakázky AEZ bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí zákazníka o zadržení předmětu Zakázky a jeho důvodech.

3. Zadržovací právo zaniká zánikem zajištěné pohledávky anebo vydáním zadrženého předmětu Zakázky zákazníkovi oproti poskytnutí jistoty v takové formě, která bude AEZ odsouhlasena.

VIII. Odpovědnost za vady

1. Ustanovení tohoto článku se týká pouze odpovědnosti za vady mimozáručních oprav nebo servisních prací (tj. na odpovědnost AEZ pouze ze Zakázky), prodeje ojetých vozidel prodaných AEZ, prodeje náhradních dílů, příslušenství a literatury prodaných v AEZ. Záruční opravy nových vozidel se řídí obecně platnými právními předpisy o odpovědnosti za vady prodané věci a vztahem mezi zákazníkem a osobou, která zákazníkovi vozidlo prodala. Vyjímkou jsou jen vozidla FORD prodané v dealerské síti Ford Motor Company, podléhajících platné záruce vozidla (zákonné záruce Nového vozidla, prodloužené záruce FordProtect, záruce FordExtra 12 Premium+), u kterých platí pravidla záruky daná výrobcem vozidla FORD (znění uvedeno v Servisní knize vozidla Ford, nebo ve Smluvní dokumentaci záruky FordProtect, nebo ve Smluvní dokumentaci záruky FordExtra 12 Premium+) a u kterých je rozhodnutí o oprávněnosti odpovědnosti za vady na společnosti Ford Motor Company.

2. Dodavatel poskytuje na provedené opravy a servis dle Zakázky odpovědnost za vady v délce 12 měsíců pro Zákazníka Spotřebitele (vymezený §419 Občanského zákoníku č.89/2012 Sb.), 3 měsíce pro Zákazníka Podnikatele (vymezený §420 Občanského zákoníku č.89/2012 Sb); na ojetá vozidla prodaná v AEZ odpovědnost za vady v délce 12 měsíců pro Zákazníka Spotřebitele (vymezený §419 Občanského zákoníku č.89/2012 Sb.), 3 měsíce pro Zákazníka Podnikatele (vymezený §420 Občanského zákoníku č.89/2012 Sb); na náhradní díly, příslušenství a literaturu (mimo součásti podléhající opotřebení, viz níže) prodané v AEZ odpovědnost za vady v délce 24 měsíců pro Zákazníka Spotřebitele (vymezený §419 Občanského zákoníku č.89/2012 Sb.); na náhradní díly a součásti podléhající opotřebení je poskytována odpovědnost za vady na dobu do předepsaného servisního intervalu, nebo do 12 měsíců, pro: Hnací řemeny přídavných agregátů, Rozvodový řemen, Těsnění demontovaná/namontovaná v rámci souvisejícího servisního seřízení, Oleje a kapaliny, Vložka olejového filtru, Pylový filtr, Filtr vznětových částic, Vložka palivového filtru, Baterie dálkového ovládání, Zapalovací svíčky; na dobu 6 měsíců pro: Žárovky, Akumulátory, Stírátka stěračů; a 3 měsíce pro Zákazníka Podnikatele (vymezený §420 Občanského zákoníku č.89/2012 Sb).

3. Na běžné opotřebení se odpovědnost za vady nevztahuje, stejně tak se nevztahuje na poškození způsobená použitím vozidla k účelu, k němuž nejsou výrobcem určena, nebo způsobená nedodržením pravidel a podmínek stanovených pro provoz vozidla a jeho údržbu výrobcem nebo dovozcem vozidla, případně jsou-li škody způsobené použitím nesprávného druhu paliva, nedbalostí, zaplavením, nehodou, srážkou, závoděním, nebo jiným nesprávným používáním a také nedodržením správné péče o vozidlo/náhradní díly/ součástí na vozidle podle plánu údržby a servisních pokynů výrobce vozidla.

4. Zákazník je povinen při převzetí předmětu Zakázky si jej prohlédnout a v případě, že zjistí vady nebo poškození je povinen takto zjištěné vady nebo poškození ihned písemně označit při předání předmětu Zakázky, jinak se má za to, že převzal předmět Zakázky od AEZ bez vad a poškození. Nevytkne-li zákazník při převzetí předmětu Zakázky vady a poškození, jež bylo možno při převzetí zjistit při přebírání předmětu Zakázky, nevzniká mu nárok z včasně uplatněných vad nebo poškození předmětu Zakázky.

5. V ostatních případech vad, které se projeví až při následném provozu předmětu Zakázky, po jeho převzetí zákazníkem, musí zákazník vady písemně oznámit neprodleně po jejich zjištění společnosti AEZ s tím, že reklamované vady nebo jejich projevy musí být přesně a nezaměnitelně v reklamaci specifikovány. Oznámí-li zákazník vady ústně, vydá AEZ zákazníkovi písemné potvrzení o uplatnění vad.

6. AEZ důvodně reklamovanou vadu, podléhající odpovědnosti za vady odstraní na své náklady ve svém servisním středisku. Náklady na odtažení vozidla, jehož se vada týká, jdou k tíži zákazníka.

7. Pokud se i přes opakované pokusy o opravu nepodaří vadu odstranit, může zákazník požadovat slevu z ceny Zakázky nebo od dohody o provedení díla odstoupit.

8. Na opravy provedené dle písemného požadavku zákazníka pouze provizorně na dobu dočasnou, nebo přes písemné upozornění na nevhodnost požadavku zákazníka, se odpovědnost za vady neposkytuje a zákazník nese riziko škody.

9. Odpovědnost za vady nelze uplatnit v následujících případech:

předmět Zakázky nebyl AEZ dodán/předán současně nebo neprodleně po oznámení zjištěných vad k ověření existence reklamované vady,

vadné díly byly mezitím na pokyn zákazníka jinou odbornou osobou nebo zákazníkem upraveny, opraveny nebo odstraněny (tzn. pro ověření vady dílu musí být díl součástí předmětu Zakázky prováděné v AEZ),

vadné náhradní díly a příslušenství, u kterých nebyla zajištěna odborná montáž v AEZ a nelze tedy hodnověrně ověřit odbornost montáže a zajištění postupů montáže výrobcem (v případě odborné montáže jiným subjektem, nebo zákazníkem je pro ověření závady nutné závadu dílu předvést na vozidle),

při provádění opravy nebo údržby byly použity dle požadavku zákazníka jiné jím opatřené náhradní díly, nebo provozní hmoty,

závada byla odstraněna třetí osobou před tím, než byla vada reklamována u AEZ a společnost AEZ tak byla zbavena práva si existenci reklamované vady si ověřit sama nebo prostřednictví jiné jí určené osoby.

10. Vznikne-li mezi prodávajícím/opravcem a zákazníkem – Spotřebitelem spor při nabízení prodeje vozidel, náhradních dílů, příslušenství, servisních služeb, a nebo spor z takového prodeje zboží či dodávky těchto služeb, pak je dotčený zákazník oprávněn obrátit se v rámci mimosoudního řešení spotřebitelských sporů na Českou obchodní inspekci (adr.coi.cz) Štěpánská 15, Praha 2, jako na subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Veškeré podrobnosti k možnosti mimosoudního řešení sporů jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce (www.coi.cz). Pro řešení sporů z případně zprostředkovávaných finančních produktů třetích stran je k mimosoudnímu řešení možné se obracet na finančního arbitra (www.finarbitr.cz, Legerova 1581/69, 11000, Praha 1), který je mimo jiné oprávněn rozhodovat takové spory.

IX. Odpovědnost za škodu

1. AEZ odpovídá za škodu způsobenou na předmětu Zakázky po dobu jejího provádění. Toto platí i pro škody vzniklé během zkušebních jízd nebo převozu předmětu Zakázky. Řídí-li během zkušební jízdy vozidlo zákazník nebo jím pověřená osoba, přechází nebezpečí škody a odpovědnost za škodu na zákazníka.

2. Za škody na věcech nacházejících se na nebo v předmětu Zakázky (vozidla) odpovídá AEZ pouze v případě, když je písemně převzal do úschovy a byly výslovně uvedeny v Zakázce.

3. Zákazník je povinen při převzetí předmětu Zakázky písemně uplatnit u AEZ případnou škodu na předmětu Zakázky, pokud za ni AEZ odpovídá, včetně její přesné specifikace, jinak se má za to, že převzal předmět Zakázky bez poškození. V případě, kdy za škodu na předmětu Zakázky odpovídá AEZ, je povinen učinit opatření k odstranění škody, a to zejména opravou předmětu Zakázky na své náklady. Pokud opravu provést nelze, nebo je-li spojena s neúměrně vysokými náklady, uhradí AEZ zákazníkovi částku ve výši ceny předmětu Zakázky ke dni poškození, maximálně však do výše výrobcem doporučené prodejní ceny předmětu Zakázky. Jestliže cenu nelze stanovit, uhradí AEZ částku maximálně ve výši doporučené prodejní ceny obdobného typu předmětu Zakázky v sériové výbavě ke dni poškození.

4. Při škodě na věcech na nebo v předmětu Zakázky, které AEZ převzal do úschovy, hradí AEZ zákazníkovi skutečnou škodu zjištěnou jako hodnotu věci v době jejich poškození, přičemž tato poškození těchto věcí musí zákazník nezaměnitelně označit při převzetí předmětu Zakázky, jinak se má za to, že AEZ předala věci svěřené do úschovy zákazníkovi bez poškození způsobeného během úschovy.

5. Výše náhrady škody je omezena vždy pouze na nahrazení škody v pro smluvní strany v době uzavírání Zakázky předvídatelném rozsahu. Výše předvídatelné škody, která případně může vzniknout porušením povinnosti AEZ nebo zákazníka, představuje částku maximálně do výše ceny Zakázky, nebude-li písemnou dohodou výslovně stanoveno jinak. Z náhrady škody jsou vždy vyloučeny jakékoliv nároky na náhradu ušlého zisku či jakékoliv nepřímé nebo následné škody vzniklé AEZ, zákazníkovi nebo jakýmkoliv třetím stranám.

X. Výhrada vlastnictví

1. Všechny náhradní díly, výměnné díly a příslušenství použité při provádění Zakázky zůstávají ve vlastnictví AEZ až do okamžiku úplného zaplacení ceny Zakázky vyúčtovanou příslušným daňovým dokladem.

2. Díly, které byly při provádění Zakázky nahrazeny novými díly, zůstávají v držení a přecházejí do vlastnictví AEZ, nebylo-li písemně při převzetí Zakázky sjednáno jinak.

XI. Osobní údaje 

Uzavřením zakázky zákazník akceptuje informace obsažené ve znění Fair Collection Notice pro Konečné zákazníky (znění dostupné samostatně, nebo na https://www.fordautoeden.cz/Stranka/103 ), které informuje o rozsahu zpracování osobních údajů společností Autoeden Zedník s.r.o., FORD MOTOR COMPANY, s.r.o.
a dalších jejích partnerů) za účelem uplatnění veškerých nároků příjemce zakázky vyplývajících této zakázky
a za účelem zpracování účetních dokladů (na dobu zákonem požadovanou pro archivaci účetních dokladů)
a pro marketingové účely společnosti Autoeden Zedník s.r.o., v rozsahu oprávněného zájmu (zpětná vazba spokojenosti zákazníka, pozvánky na další servis, kontrolu STK, nabídku služeb, dílů a příslušenství), a to na dobu 10 let od posledního smluvního vztahu, nebo než jej písemně odvolá (což je možné písemně s doručením na adresu Autoeden Zedník s.r.o., Kotojedy 13, 76701, Kroměříž, nebo emailem na adresu info@fordautoeden.cz ). Pod pojmem zpracovávání osobních údajů se rozumí definice zpracovávání osobních údajů upravená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů v platném znění (známé též jako GDPR). Případné souhlasy se zpracováním osobních údajů k marketingovým účelům společností Autoeden Zedník s.r.o. (nepodléhajícím rozsahu oprávněného zájmu), nebo FORD MOTOR COMPANY, s.r.o. budou řešeny samostatnými dokumenty ,,Souhlas se zpracováním osobních údajů“ od každé ze společnosti zvlášť.

Kamerový systém společnosti V areálu Společnosti je instalovaný kamerový systém se záznamem. Záznam je uchováván po dobu maximálně 7 dnů s tím, že je přemazáván novějším záznamem. Déle může být část záznamu uchovávána pouze v případě, že je to nezbytné pro uplatňování práv Společnosti, nebo třetích osob (v případě úrazu, vzniku škody atp.), nebo pro potřeby vyšetřování státních orgánů.

Zabezpečení osobních údajů -Přijímáme technická a organizační bezpečnostní opatření, kterými spravované údaje chráníme před neoprávněnou manipulací, ztrátou, zničením, přístupem nepovolaných osob či neoprávněným zveřejněním. Není však objektivně možné zcela zaručit bezpečnost Vašich osobních údajů. Proto není ani možné 100 % zajistit, že k poskytnutým osobním údajům nemůže třetí osoba získat přístup, nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením našich bezpečnostních opatření. Nicméně se snažíme naše bezpečnostní opatření pravidelně kontrolovat a přizpůsobovat je technologickému vývoji.

Odvolání souhlasu - Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely společnosti Autoeden Zedník s.r.o. můžete kdykoli odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: info@fordautoeden.cz . Odvoláním souhlasu není dotčena možnost i nadále zpracovávat Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

Práva subjektů - Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:
- právo svůj souhlas kdykoli odvolat
- právo osobní údaje opravit či doplnit
- právo požadovat omezení zpracování
- právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech
- právo požadovat přenesení údajů
- právo na přístup k osobním údajům
- právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech
- právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech

Právo vznést námitku - Pokud by se Vám již nelíbilo, že od nás čas od času dostanete nějaké obchodní sdělení či jinou informaci o novinkách v našem portfoliu produktů a služeb, máte možnost vznést námitku proti dalšímu zpracovávání Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu. Pokud tak učiníte, pro tento účel již Vaše údaje zpracovávat nebudeme a další obchodní sdělení, nabídky produktů a newslettery Vám již zasílat nebudeme.

XII. Obsah obchodních podmínek a vztah k odlišným prohlášením nebo dokumentům

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky mají přednost před případně odlišným prohlášením osob vystupujících jménem AEZ, s výjimkou případů kdy je toto odlišné prohlášení učiněno písemně a podepsáno osobou, která ve smyslu příslušných právních předpisů je oprávněna jménem AEZ jednat.

2. Odchylná ujednání obsažená v Zakázce uzavřené mezi AEZ a zákazníkem mají přednost před ustanoveními těchto všeobecných obchodních podmínek.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Veškeré případné spory vyplývající ze smluv o dílo a souvisejících obchodních vztahů budou rozhodovány příslušným soudem dle sídla AEZ pokud není dána výlučná příslušnost jiného soudu.

2. V případě, že se jakékoli ustanovení těchto VOPSP stane neplatným nebo protiprávním, zůstávají ostatní ustanovení tímto nedotčena.  

3. Zákazník svým podpisem na zakázkovém listu potvrzuje, že je vlastníkem, resp. nájemcem či oprávněným uživatelem, předmětu Zakázky a že je z tohoto titulu oprávněn a případě zplnomocněn Zakázku týkající se předmětu Zakázky v plném rozsahu a bez jakýchkoliv dalších omezení uzavřít. Zákazník se svým podpisem na zakázkovém listu zavazuje provést úhradu ceny Zakázky, pokud třetí osoba od níž případně odvozuje svoje oprávnění nakládat s předmětem Zakázky v rozsahu Zakázky zpochybní toto jeho oprávnění.

4. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 25.5.2018 a ruší a zcela nahrazují jakékoli předchozí všeobecné obchodní podmínky AEZ vztahující se k opravám, úpravám, servisu vozidel, prodeji ojetých vozidel prodaných AEZ, prodeje náhradních dílů, příslušenství a literatury prodaných v AEZ. Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují ke všem Zakázkám sjednaným mezi AEZ a zákazníkem a prodeji ojetých vozidel prodaných AEZ, prodeje náhradních dílů, příslušenství a literatury prodaných v AEZ  po uvedeném datu platnosti a účinnosti těchto VOSP.

V Kroměříži dne 25.5.2018

za Autoeden Zedník s r.o. pan Zedník Petr - jednatel společnosti

Fair Collection Notice od Ford Motor Company, s.r.o. pro Konečné zákazníky

V případě, že od:

 • prodejce či opravce Ford; a/nebo
 • FORD MOTOR COMPANY, s. r. o. („Ford“, „my“, „nás“)

nakupujete produkty nebo přijímáte služby, jsou o Vaší osobě a Vašem Vozidle shromažďovány určité druhy údajů („osobní údaje“).

Toto upozornění vysvětluje, jakým způsobem jsou Vaše osobní údaje užívány a s kým budou sdíleny.

Kromě pravidel popsaných v tomto upozornění mají navíc některé produkty a služby Ford (včetně některých Ford aplikací) vlastní zásady ochrany osobních údajů podrobněji popisující způsoby užívání Vašich osobních údajů v daném konkrétním kontextu. Další informace o tom, jaké informace shromažďuje a užívá Vaše vozidlo, naleznete také v příslušné uživatelské příručce nebo doprovodné aplikaci (je-li dostupná).

S kým budou Vaše osobní údaje sdíleny

Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím subjektům:

 • společnostem nebo jiným organizacím, které jsme využili k poskytnutí našich služeb, jako jsou např. webhostingové společnosti, doručovatelé poštovních zásilek, poskytovatelé analytických služeb, organizátoři společenských a jiných událostí a poskytovatelé informačních technologií;
 • společnostem a jiným organizacím, u kterých jste nás o sdílení Vašich osobních údajů požádali nebo kde jste s tímto sdílením souhlasili;
 • prodejcům a opravcům Fordu a našim dalším partnerům, je-li to třeba k tomu, aby Vám byl poskytnut produkt či služba;
 • odborným poradcům;
 • jakýmkoliv právo vykonávajícím orgánům, soudům, dozorovým orgánům, státním orgánům nebo jiným třetím stranám, pokud se domníváme, že je to nezbytné pro splnění zákonných nebo regulatorních povinností nebo jinou ochranu našich práv, práv jakýchkoliv třetích stran nebo osobní bezpečnosti jednotlivců, nebo za účelem detekce, prevence nebo jiného řešení podvodů či bezpečnostních incidentů; nebo
 • jakýmkoliv třetím stranám, které nakoupí nebo na které převedeme veškerá naše aktiva a podnikání nebo jeho podstatnou část. V případě, že k takovému prodeji nebo převodu dojde, vynaložíme přiměření úsilí k tomu, abychom zajistili, že entita, na kterou budou Vaše osobní údaje převedeny, je bude užívat způsobem, který odpovídá tomuto upozornění.

Ford může sdílet Vaše osobní údaje rovněž se společností FCE Credit, s.r.o. („Ford Credit“), Ford Motor Company a dalšími společnostmi ze Skupiny Ford Motor Company na celém světě. V případě, že sdílíme Vaše osobní údaje, zajistíme, že budou používány pouze pro účely slučitelné s těmi, které jsou popsány v tomto upozornění. Seznam společností patřících do Skupiny Ford Motor Company je dostupný na adrese: http://www.ford.cz/uzitecne-informace/ochrana-dat-a-soukromi

Předávání Vašich osobních údajů do zahraničí

S Vašimi osobními údaji bude nakládáno v souladu s českým právem na ochranu osobních údajů a mohou být předávány jak do zemí Evropského hospodářského prostoru („EHP“), tak mimo EHP (a to včetně USA). Země, do kterých předáváme Vaše osobní údaje, nemusí být Evropskou komisí považovány za země zajišťující odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. V důsledku toho se při předávání Vašich osobních údajů mimo EHP zavazujeme v souladu s našimi právními povinnostmi zavést vhodná bezpečnostní opatření zajišťující dostatečnou ochranu Vašich osobních údajů, a to bez ohledu na zemi, do které jsou předávány. Tato bezpečnostní opatření mohou zahrnovat smluvní záruky dané třetími stranami, kterým byl umožněn přístup k Vašim osobním údajům, že Vaše osobní údaje budou podléhat ochraně, která svým standardem odpovídá standardu v EHP. Pokud byste se chtěli dozvědět více o tom, jakým způsobem chrání Ford Vaše osobní údaje při předávání mimo EHP, nebo máte zájem o získání kopie bezpečnostních záruk námi užívaných za účelem ochrany Vašich osobních údajů při jejich předávání, kontaktuje prosím Ford na adrese FORD MOTOR COMPANY, s. r. o., P. O. BOX 14, 187 00 PRAHA - KARLÍN.

Jaké osobní údaje budou užívány

Ford shromažďuje Vaše osobní údaje když:

 • vyplníte formulář nebo zadáte rezervaci (např. si objednáte servisní kontrolu vozidla nebo testovací jízdu);
 • jsou Vám poskytovány služby nebo nakupujete produkty Ford u prodejce či opravce Ford; a
 • nás sami kontaktujete (např. si ponecháme záznam informací, které nám poskytnete v případě, že nám napíšete nebo kontaktujete zákaznické centrum).

Ford sbírá diagnostická data o Vašem vozidle a uchovává záznam provedených prací a dodaných dílů v případě, že přistavíte Vaše vozidlo k servisní kontrole nebo opravě. V této souvislosti najdete více informací na konci tohoto upozornění.

Námi shromažďované osobní údaje zahrnují:

 • Vaše jméno, příjmení a kontaktní údaje (jako je Vaše adresa, telefonní číslo(a) a e-mailová adresa) a informace o Vašem podnikání nebo zaměstnavateli v případě, že jednáte v rámci své obchodní pozice;
 • informace o Vašem vozidle (včetně VIN kódu vozidla, poznávací značky, modelu, stáří a nájezdu);
 • produkty a služby, o které máte zájem nebo jste je nakoupili;
 • Vaše komunikační a marketingové preference; a
 • informace nezbytné pro účely financování jako jsou např. platební informace.

Nadto můžeme v případech dovolených zákonem kombinovat informace, které o Vás máme s informacemi o Vás, Vašem socioekonomickém a sociodemografickém statusu, online identifikátorech a aktuálních kontaktních údajích od třetích stran, jako jsou marketingové agentury nebo veřejné zdroje.

Některé osobní údaje můžeme být povinni shromažďovat na základě zákona. Můžeme být rovněž povinni shromažďovat osobní údaje v důsledku smluvních vztahů s Vámi. Neposkytnutí takových osobních údajů může mít za následek zpoždění plnění těchto povinností nebo jejich úplně nesplnění.

 

Jak budou Vaše osobní údaje užívány

Námi shromážděné osobní údaje používáme k:

 • plnění Vašich žádostí (např. k poskytování služeb);
 • správě a zlepšování našeho obchodního modelu a vztahů s Vámi;
 • hodnocení kvality služeb poskytovaných námi a prodejci či opravci Ford a služeb poskytovaných nám nebo za nás našimi dodavateli;
 • řešení Vašich dotazů;
 • provádění výzkumů;
 • zasílání Vám marketingových materiálů v souladu s Vašimi komunikačními preferencemi; a
 • plnění našich právních a regulatorních povinností, reakcím na probíhající řízení a žádosti o informace od státních orgánů nebo jiných třetích stran, a prevenci trestné činnosti a podvodů a jejich odhalování, nebo chránění Vašich, našich či cizích práv.

Více informací o tom, jak jsou námi shromážděné osobní údaje užívány při servisní prohlídce či opravě Vašeho vozidla, naleznete v části tohoto upozornění níže nazvané „Opravy, diagnostika a servis vašeho vozidla Ford“.

My, společnost Ford Motor Company a další společnosti ze Skupiny Ford Motor Company na celém světě, můžeme za použití automatizovaných způsobů zpracování kombinovat a analyzovat Vaše osobní údaje za účelem usnadnění výše popsaných účelů, a to s cílem:

 • pomoci porozumět, vyvinout a zlepšovat naše produkty, procesy, služby a marketingové strategie;
 • personalizace naší komunikace s Vámi a produktů a služeb pro Vás;
 • zajišťování aktuálnosti Vašich osobních údajů;
 • zlepšení našeho chápání potřeb zákazníků; a
 • správě a zlepšování našeho vztahu s Vámi.

Uvedené může zahrnovat např. informování o naší distribuční strategii, hodnocení účinnosti našeho marketingu a zákaznických služeb, provádění tržních analýz a identifikace produktů nebo služeb, které by pro Vás mohly být zajímavé, a dále kontaktování Vás za účelem informování o těchto produktech a službách.

V některých výjimečných případech mohou mít pro Vás námi přijatá automatizovaná rozhodnutí právní nebo jiné obdobné důsledky. Taková automatizovaná rozhodnutí o Vás budeme proto činit pouze tam, kde:

 • jsou nezbytná pro uzavření nebo plnění smlouvy s Vámi;
 • jsou dovolena zákonem; nebo
 • nám dáte s jejich prováděním souhlas.

Můžete nás kontaktovat za účelem zjištění více informací o automatizovaném rozhodování a v některých případech i namítání našeho používání automatizovaného rozhodování nebo se žádostí o jeho přezkoumání člověkem.

Ujišťujeme Vás, že komunikace, kterou Vám zasíláme, a naše interakce s Vámi je v maximálním možném rozsahu personalizována přímo pro Vás. Z tohoto důvodu můžeme příležitostně užívat informace o Vás získané z veřejných zdrojů a od třetích osob (viz část Jaké osobní údaje budou užívány výše) za účelem pomoci nám s určením, jaké produkty a služby Ford by pro Vás mohly být zajímavé. Například analytici a poskytovatelé reklamních služeb mohou analyzovat údaje, které získají z internetových a dalších zdrojů, aby nám poskytli informace o Vaší demografické skupině a zájmech - např. závěry o Vašem věku a typech produktů nebo služeb, které by Vás mohly zajímat. Následně Vám můžeme v souladu s Vašimi komunikačními preferencemi zasílat informace o produktech a službách nebo použít informace, které o Vás máme k informování našich zákaznických center pro případ, že byste je kontaktovali. Můžeme rovněž spolupracovat se třetími stranami, abychom Vám na sociálních sítích zobrazovali na míru přizpůsobenou reklamu nebo, dáte-li souhlas s používáním cookies, i v případě prohlížení jiných internetových stránek. Informace o tom, jak zabránit zasílání reklamních materiálů z naší strany naleznete níže v sekci „Vaše práva“.

Vaše osobní údaje uchováváme k identifikovatelné podobě tak dlouho, jak je to nezbytně nutné pro plnění účelů, pro které byly shromážděny, a, je-li to nutné, k dodržování příslušných zákonných a regulatorních povinností. To obecně znamená uchovávání Vašich osobních údajů po dobu platnosti alespoň jedné z následujících podmínek:

 • Vaše osobní údaje jsou důvodně požadovány pro poskytování služeb, které jste si vyžádali;
 • Vaše osobní údaje jsou důvodně požadovány za účelem ochrany našich práv nebo majetku (zpravidla po dobu příslušné promlčecí lhůty); nebo
 • příslušné právní předpisy nebo nařízení v jiných případech vyžadují uchovávání Vašich osobních údajů.

Zákonné důvody, na základě kterých jsou Vaše osobní údaje užívány

Existují různé zákonné důvody, na jejichž základě budeme Vaše osobní údaje užívat, přičemž k tomu bude docházet v následujících situacích:

 • bude-li užívání Vašich osobních údajů nezbytné pro plnění smlouvy nebo smluv, jejichž jste stranou, nebo podniknutí kroků, které jste před uzavřením smlouvy vyžadovali. Tyto smlouvy mohou zahrnovat podmínky, na základě kterých se účastníte soutěží nebo uzavíráte dohody o servisních produktech, například;
 • v situacích, kdy je užívání Vašich osobních údajů v souladu s našimi oprávněnými zájmy nebo oprávněnými zájmy organizace, se kterou jsme Vaše osobní údaje sdíleli, a zajistili jsme, že Vaše osobní údaje a Vaše práva ve vztahu k těmto údajům jsou chráněna. Na tento zákonný důvod se můžeme spolehnout např. v případě, že my a/nebo jiná společnost ze Skupiny Ford Motor Company užívá Vaše osobní údaje aby: porozuměla a zlepšovala své produkty, služby a/nebo obchodní či marketingové strategie; pro výzkumné účely; pro správu a zlepšování vztahu s Vámi a administrativní účely; pro usnadnění zjištění jaké informace, produkty a služby by Vás mohly s největší pravděpodobností zajímat, a proto, abychom Vám zasílali informace, nabídky a zobrazovali online reklamy na takové produkty nebo služby; proto, abychom zajistili, že Vaše zážitky s našimi produkty a službami budou co nejvíce odpovídat Vašim potřebám; zajištění toho, že naše produkty a služby jsou poskytovány a užívány v souladu s právem a podmínkami se na ně vztahujícími; a, je-li to nezbytné, pro ochranu našich nebo cizích práv nebo majetku nebo jiného odhalování podvodů či bezpečnostních incidentů;
 • v situacích, kdy věříme, že je nezbytné užívat Vaše osobní údaje pro splnění zákonných nebo regulatorních povinností;
 • ve výjimečných případech, kdy věříme, že je to nezbytné pro ochranu bezpečnosti nebo životně důležitých zájmů jiných osob;
 • za určitých okolností musíme užívat Vaše osobní údaje pro účely ve veřejném zájmu; a
 • tam, kde máme Váš souhlas. Na Váš souhlas se budeme spoléhat např. v případě užívání vašich osobních údajů pro účely zasílání Vám reklamních sdělení e-mailem nebo SMS zprávami. V případech, kdy užíváme Vaše osobní údaje na základě souhlasu, jste oprávněni Váš souhlas kdykoliv odvolat. Podrobnosti viz část „Vaše práva“ tohoto upozornění.

Vaše práva

Jako jednotlivec máte právo na informace o tom, jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme, a za jakými účely, jakož i na přístup k těmto údajům a provedení jejich nezbytných oprav. V některých případech máte rovněž právo vznášet námitky proti našemu užívání Vašich osobních údajů, požadovat po nás omezení rozsahu zpracování nebo výmaz Vašich osobních údajů, nebo požadovat, aby Vám byly Vaše osobní údaje poskytnuty v běžně využívaném elektronickém formátu, abyste je mohli sdílet s jinými organizacemi (toto je často označováno jako právo na přenositelnost údajů).

V případech, kdy jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu (viz část nazvaná Zákonné důvody, na základě kterých jsou Vaše osobní údaje užívány), máte právo Váš souhlas kdykoliv odvolat.

V případě, že máte jakékoliv dotazy nebo obavy týkající se užívání Vašich osobních údajů Fordem, nebo chcete získat přístup k údajům, které o Vás uchováváme, nebo chcete ve vztahu k Vašim osobním údajům využít jakékoliv právo uvedené výše, kontaktujte nás na adrese:

FORD MOTOR COMPANY, s. r. o.
P. O. BOX 14
187 00 PRAHA - KARLÍN

Žádáme Vás o naše kontaktování za účelem aktualizace nebo opravy Vašich osobních údajů v případech, kdy dojde k jejich změnám nebo jsou-li nepřesné.

Ford a Ford Credit ustanovily pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na e-mailové adrese: DPeurope@ford.com.

Budete-li mít jakoukoliv stížnost, týkající se způsobu jakým Ford nakládá s Vašimi osobními údaji, doufáme, že v první řadě kontaktujete přímo nás. Se stížností se nicméně můžete taktéž obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Změny tohoto upozornění

 

Toto upozornění můžeme příležitostně měnit. Dojde-li k takové změně, bude Vám oznámena. V případech, že změny budou mít zásadní vliv na povahu zpracování nebo jiný významný dopad na Vás osobně, budou Vám oznámeny v dostatečném předstihu tak, abyste měli možnost vykonat ve vztahu k Vašim osobním údajům Vaše práva (např. právo vznést námitku).

 

Opravy, diagnostika a servis Vašeho vozidla Ford

Vašemu vozidlu Ford byl při jeho výrobě přidělen unikátní číselný kód (anglicky “Vehicle Identification Number“ -VIN kód“). O Vašem vozidle můžeme některé informace zjistit přímo z jeho VIN kódu, a to včetně jeho modelové řady, stáří, softwaru, který využívá, a jeho technické specifikace.

Aby bylo vůbec možné diagnostikovat, analyzovat, opravit nebo servisovat Vaše vozidlo, musí technici, kteří na vozidle pracující, naskenovat VIN kód Vašeho vozidla společně s některými dalšími údaji z diagnostiky a údaji o aktuálním stavu Vašeho vozidla (např. jakou verzi softwaru používá, jeho nájezd atd.)

Tyto informace budou převedeny do systému provozovaného Fordem tak, aby mohly být technikům pracujícím na Vašem vozidle poskytnuty informace umožňující opravu, údržbu a diagnostiku přizpůsobenou specificky na míru Vašemu vozidlu (jako jsou např. údaje o schématech zapojení a softwarových aktualizacích) a informace o předchozích pracích provedených na Vašem vozidle, to vše za účelem, aby se technikům usnadnila diagnostika, oprava a/nebo servis Vašeho vozidla a umožnilo se jim vedení řádných záznamů.

Aby bylo zajištěno, že má Vaše vozidlo kompletní záznam o svém stavu a diagnostice, jsou informace o všech pracích na něm provedených, o datech provedení jeho servisu a/nebo opravy přímo spárovány s jeho VIN kódem. Tato data budou převedena do systému Ford a uchovávána tak, aby Ford (nebo jakákoliv třetí strana, kterou Ford pověří tímto způsobem systém užívat) mohl zpřístupnit údaje o předchozích opravách nebo servisu Vašeho Vozidla kterémukoliv prodejci či opravci Ford kdekoliv na světě bude-li provádět opravdu nebo servis Vašeho vozidla.

Informace obsažené v systému jsou rovněž používány Fordem za účelem umožnění diagnostiky, opravy Vašeho vozidla, správy záruky a obdobných produktů a služeb, pro účely bezpečnosti, výzkumné a vývojářské účely a za účelem umožnění Fordu dodržovat jeho zákonné povinnosti.

Nad rámec předávání údajů popsaného výše může Ford taktéž předat uvedené informace:

 • společnostem ze Skupiny Ford pro účely výzkumu, vývoje a provádění analýz; a/nebo
 • společnostem ze Skupiny Ford a/nebo třetím stranám v případech, kdy Ford usoudí, že je tak nezbytné pro plnění zákonných nebo regulatorních povinností, nebo ochranu práv Fordu, dalších společností ze Skupiny Ford Motor Company nebo práv třetích stran.

Více informací o zákonných důvodech, na základě kterých jsou Vaše osobní údaje užívány, se můžete dozvědět v části tohoto upozornění nazvané „Zákonné důvody, na základě kterých jsou Vaše osobní údaje užívány“.

Informace spárované s VIN kódem jsou vzhledem ke globální povaze našeho systému předávány Fordem do zemí mimo Evropský hospodářský prostor. Více informace o mezinárodním předávání osobních údajů se můžete dozvědět v části tohoto upozornění výše nazvané „Předávání Vašich osobních údajů do zahraničí“.

Jelikož jsou tyto údaje formálním záznamem o Vašem vozidle, budeme je uchovávat po dobu 20 let.

Máte-li jakékoliv dotazy, nebo byste rádi získali přístup k informacím spárovaným s Vaším VIN kódem uloženým v našem systému, nebo byste rádi vykonali jakékoliv ze svých práv ve vztahu k Vašim osobním údajům (viz výše), kontaktujte, prosím, Ford na následující adrese:

FORD MOTOR COMPANY, s. r. o.
P. O. BOX 14
187 00 PRAHA - KARLÍN

DPeurope@ford.com

Novinky